Στρατηγικοί Στόχοι

1.

Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εκπαιδευομένων στον μέγιστο δυνατό βαθμό και η καλλιέργεια κλίματος αποδοχής, αγάπης και ασφάλειας των εκπαιδευομένων στον χώρο του Ιδρύματος.

2.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες και η δημιουργία ευκαιριών για ψυχαγωγία και συνθηκών για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

3.

Η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων (χώρων, εξοπλισμού, τρόπου εκπαίδευσης), τόσο στους χώρους του Ιδρύματος όσο και στα Οικοτροφεία, για την προετοιμασία των εκπαιδευομένων για υποστηριζόμενη διαβίωση.

4.

Η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για προετοιμασία και επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευομένων.

5.

Η ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.

6.

Η διεκδίκηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για εκπαίδευση προσωπικού και εκπαιδευομένων.

7.

Η συνεχής επιμόρφωση, καθοδήγηση και αξιολόγηση του προσωπικού. 

8.

Η παροχή υγιεινών και ισορροπημένων γευμάτων και η ανάπτυξη σωστών συνθηκών κατά τη διάρκεια των γευμάτων.