ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 

Προκαταρκτικές εξετάσεις υποψηφίων για εισδοχή - Ψυχοπαιδαγωγική Επιτροπή

 

Οι υποψήφιοι για εισδοχή αναφέρονται στο Ίδρυμα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τα Ειδικά Σχολεία ή ειδικές μονάδες και τις οικογένειες των ατόμων που ενδιαφέρονται. Η διαδικασία εξέτασής τους αρχίζει με συνάντηση της οικογένειας και του ατόμου με την Κοινωνικό  Λειτουργό του Ιδρύματος, η οποία και θα ετοιμάσει κοινωνικό-λειτουργική έκθεση για το ατομικό ιστορικό του υποψήφιου και την κατάσταση της οικογένειάς του. Ταυτόχρονα, ο υποψήφιος θα εξεταστεί από τη Ψυχολόγο του Ιδρύματος, η οποία, αφού κάνει τη διάγνωσή της για το νοητικό του επίπεδο και τα διάφορα προβλήματα και αναπηρίες του, θα ετοιμάσει τη δική της έκθεση. Στο μεταξύ, η Νοσοκόμα του Ιδρύματος παραπέμπει τον υποψήφιο για διάφορες αναλύσεις, ακτινογραφίες και άλλες ιατρικές εξετάσεις.

Οι εκθέσεις όλων των Ειδικών παρουσιάζονται, στη συνέχεια, στην Ψυχοπαιδαγωγική Επιτροπή του Ιδρύματος, στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας, για λήψη απόφασης. Η Επιτροπή με βάση τα κριτήρια εισδοχής, εισηγείται την εισδοχή ή όχι των υποψηφίων. Η εισήγηση παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τελική έγκριση ή απόρριψη.  Παρά το γεγονός ότι η απόφαση λαμβάνεται από μια πολυεπιστημονική ομάδα, κάθε περίπτωση εξετάζεται ατομικά και λαμβάνονται υπόψη όλες οι ατομικές διαφορές, προβλήματα και ανάγκες, τόσο του ατόμου για εισδοχή, όσο και της οικογένειάς του. Η Ψυχοπαιδαγωγική Επιτροπή είναι, επίσης, αρμόδια  για υποβολή εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τις διαγραφές εκπαιδευομένων.

Το Έντυπο Αξιολόγησης για Εισδοχή μπορείτε να το βρείτε στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στα ΕΝΤΥΠΑ.