Η Διοικητική δομή του Ιδρύματος φαίνεται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα:

StructureGR.jpg