Η Διοικητική δομή του Ιδρύματος φαίνεται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα:

© Copyright 2019 by

Christos Stelios Ioannou Foundation.