ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Στους εκπαιδευόμενους του Ιδρύματος παρέχεται δωρεάν συμμετοχή σε ομαδικό σχέδιο ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων. 

© Copyright 2019 by

Christos Stelios Ioannou Foundation.