ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Στους εκπαιδευόμενους του Ιδρύματος παρέχεται δωρεάν συμμετοχή σε ομαδικό σχέδιο ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων.