ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η παροχή εκπαίδευσης, απασχόλησης, θεραπευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με νοητική αναπηρία.