Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται για κάθε άτομο που φοιτά στο Ίδρυμα, εξαρτάται από τις ανάγκες και δυνατότητές του.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: προσωπική υγιεινή, ασφάλεια στο κοινωνικό περιβάλλον, σεξουαλική αγωγή, οδική ασφάλεια, διαχείριση χρημάτων, κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή, ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης κ.τ.λ.

Στις διάφορες ομάδες της Υπηρεσίας Εισδοχής και Εκπαίδευσης αξιολογούνται οι ικανότητες και οι ανάγκες των εκπαιδευομένων, με την ένταξή τους στο Ίδρυμα, όπως, επίσης, καλλιεργούνται οι κοινωνικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, με σκοπό την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης και Κοινωνικής Ένταξης (ΚΕ.Δ.Α.Κ.Ε.) λειτουργεί από το 2007 και στοχεύει στην παροχή φροντίδας σε ενήλικα άτομα με μέτρια προς σοβαρή νοητική αναπηρία, τα οποία δε μπορούν να ενταχθούν σε άλλα προγράμματα του Ιδρύματος.  Έχει ως σκοπό την προσφορά ευκαιριών, μέσα από εμπειρίες και βιώματα, την ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτομέριμνας, γνωστικών λειτουργιών, κινητικότητας, ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για μια ποιοτικά καλύτερη ζωή.