ΑΞΙΕΣ

 • Η αντιμετώπιση των ατόμων με νοητική αναπηρία ως ανθρώπων με ανάγκες, αισθήματα, δικαιώματα, ικανότητες, ενδιαφέροντα αλλά και υποχρεώσεις

 • Σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια

 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου

 • Παροχή βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών προς τα άτομα με νοητική αναπηρία

 • Συνέπεια

 • Επαγγελματισμός

 • Αξιοπιστία

 • Τιμιότητα

 • Διαφάνεια

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα

 • Υπευθυνότητα

 • Συναισθηματική σταθερότητα

 • Εχεμύθεια